نمایش 1 - 2 از 2
مجلس زنانه
بررسی برخی از جریان های زنان به خوبی نشان می‌دهد که مسئولین آنها بده بستانی با همتایان غربی خود داشته‌اند که حالا درصدد برآورده کردن قول‌های خود حتی از طریق بهره گیری از شبکه‌های اجتماعی در صدد جذب مخاطبان زن و تغییر چهره مجلس از مردانه به "زنانه" هستند.
09/15/1394 - 10:43
وقتی صحبت از برابری زن و مرد است، گستره این واژه شش حرفی می تواند به بزرگ و عمیق باشد. عمقی که اگر در آن سقوط کنی، جز تباهی و فساد چیز دیگری عایدت نخواهد شد. تباهی که نخستین ایستگاه آن " چشم طمع حرص مردان به زنان است"...
09/04/1393 - 08:19
اشتراک در زن سالاری