نمایش 1 - 2 از 2
کدامیک از 26 دستگاه موظف به اجرای قانون حجاب و عفاف، انجام وظیفه کرده اند؟/ دولت بودجه ی بسیار کمی برای مسائل فرهنگی اختصاص داده است
رئیس بنیاد ملی عفاف و حجاب در استان کرمان بیان داشت:
رئیس بنیاد ملی عفاف و حجاب در استان کرمان گفت: دستگاههای اجرایی طبق قانون باید در خصوص حجاب و عفاف برنامه داشته و دغدغه مند باشند ، همانگونه که مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع دغدغه مند است، 26 ارگان و سازمان در خصوص عفاف و حجاب باید فعالیت کنند اما باید پرسید که کدامیک از این دستگاهها با توجه به وظایف قانونی خود ، انجام به وظیفه کرده اند؟
08/20/1395 - 10:49
رویا دیوان بیگی عضو کمیسیون خدمات شهری :هر اقدامی که خیرین برای کمک به مردم غزه بردارند مطمئنا باعث ثبات انقلاب خواهد شد
07/09/1393 - 06:47
اشتراک در دیوان بیگی