نمایش 1 - 5 از 5
ده درصد زنان کشور معتادند/ لزوم در نظر گرفتن اوقات فراغت مناسب برای زنان در جامعه
گزارشی ویژه از اعتیاد زنان؛
نمی‌توانم بگویم دقیقا تعداد آمار زنان معتاد دو برابر شده؛ اما همانطور که در اطرافمان هم می‌بینیم، تعداد زنان معتاد افزایش یافته است.
11/02/1396 - 09:22
اوقات فراغت در سایه ی سنگین فضای مجازی
راستی در انشای نسل جدید که همواره سر در سایه ی فضای مجازی فرو نهاده اند چه نوشته خواهد شد؟در زمانی که اوقات فراغت جان گرفته است و افراد زمان بیشتری را برای خود در اختیار دارند با وجود اینترنت و سرگرمی های موجود در فضای مجازی چه برنامه هایی برای نسل جوان در پیش رو است؟
03/26/1395 - 08:38
گذراندن اوقات فراغت به سبک جوان ایرانی
نیمی از جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند؛ جمعیتی که با برنامه‌ریزی صحیح از انرژی‌های فراوان آنها مي‌توان برای سازندگی کشور استفاده کرد و در عین حال بی‌توجهی به آنها تشدید انحرافات را در پی خواهد داشت.
12/13/1394 - 10:46
تابستانی که گذشت چها راه های شهر پر بود از کودکانی که اوقات فراغت خود را سپری می کردند
07/20/1393 - 05:14
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﻫﺎی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ از ﻧﻮع ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻧﻔﺮادی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و دوری از ﮔﺮوه دارد.
05/13/1393 - 08:01
اشتراک در اوقات فراغت