نمایش 1 - 3 از 3
اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور به وزرای اقتصاد ، رفاه ، صنعت و دفاع دولت توهین کرد. ...
08/07/1394 - 11:31
علی جنتی وزیر ارشاد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت اداره کتاب، گفته است: « به شما چه ربطی دارد؟!
09/27/1392 - 07:11
رئیس انجمن قلم گفت: نکته دیگر این است که امام(ره) به صراحت گفتند ممیزی باید قبل از چاپ باشد و در همین راستا مشخصا با دست اندرکاران ارشاد در زمان خود صحبت کرده بودند تا ممیزی قبل از چاپ باشد.
09/11/1392 - 05:51
اشتراک در وزیر فرهنگ