نمایش 61 - 70 از 91
شکارچی سنگ دل فرهنگی، چند صباحی است که تور خود را بر پشت بام خانه ها پهن کرده و مبانی فرهنگ اصیل ایرانی و ارزش های متعالی اسلامی را از چهاردیواری خانه ها شکار می کند.
07/17/1393 - 05:00
بعضی از دشمنان با این ادعا که زنان از ناحیه سر دچار کمبود ویتامین دی می شوند پس باید روسری های خود را کنار بگذارند به دنبال کشف حجاب بانوان مسلمان هستند.
06/20/1393 - 05:59
دیدن صحنه های جنسی و شنیدن داستان های مربوط به آن نوع مسائل و تبلیغات انواع رسانه ها دوران کودکی فرزندان را کوتاه می کند.
06/19/1393 - 09:18
حواسمان باشد اگر دشمن نداند این برنامه ها برای ما خانمان سوز نیست،هرگز آنرا در اختیار ما قرار نمی دهد ،زیرا دشمن هیچ گاه به ما هدیه نمی دهد.
06/05/1393 - 06:28
سپیده دم نزده سر درد هایم شروع می شد،آفتاب ندیده از آفتاب فرار می کردم که مبادا اشعه ایی به من برسد تا خدای ناکرده سردردهایم دو چندان شود.در میان فامیل به مارکوپلو مشهور شده بودم از بس که به شهر های مختلف برای درمان سردردم رفته بودم.سر دردهایی عجیب و بسیار شدید که با شروع شدنشان زندگی را فراموش می کردم و به امید مرگ به درد می نشستم.
06/01/1393 - 05:05
خانم منتظر مدرس واستاد حوزه علمیه فاطمیه در گفتگو با خبرنگار حوزه ی معارف "زنان کویر " در رابطه با آثار و نتایج استفاده از ماهواره و راهکار های مقابله با آن گفت : ماهواره کار دشمن است ، البته بعضی برنامه های خوب هم دارد ؛ اما چون کشور های اسلامی نمی خواهند از ماهواره استفاده کنند دشمنان سعی میکنند این ابزار را وارد خانواده ها کنند .
05/30/1393 - 03:36
متاسفانه ماهواره و تبلیغات رسانه های غربی از عوامل مهم بی تفاوتی زنان و مردان جامعه نسبت به حجاب و عفت است.رسانه های غربی با برنامه ریزیهای از پیش تعیین شده از طریق انتشار افکار، فیلم ها و سریالهای غیر اخلاقی در جامعه های اسلامی به ترویج بی حجابی می پردازند.
05/15/1393 - 06:03
ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺘﻨﻮع ﺧﻮد و دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی ﻫﺎی ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ از ﻧﻮع ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻓﻀﺎی اﻧﻔﺮادی را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از آن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ و دوری از ﮔﺮوه دارد.
05/13/1393 - 08:01
اگر امروزه بنای گوشمان را شنیدن قرار دهیم ، داستانهای بسیاری خواهیم شنید که همه شان نابود شدن عشق، زندگی و خانواده را زمزمه می کنند.داستانهایی که فریاد می زنند که دوران شیرین عشق به همسر و خانواده با حضور ماهواره به سر رسیده است.
05/11/1393 - 04:30
ماهواره در روابط زناشویی تیغه ی محکمی بین زن و شوهر و در روابط فرزند و والدین چون دیوار مستحکمی قرار گرفته است.
04/29/1393 - 03:56

صفحه‌ها

اشتراک در ماهواره