نمایش 1 - 1 از 1
حوادثی از قبیل سیل و زلزله بحث مستقلی دارد که این گونه حوادث هم گرچه به دست خداوند و با قدرت لایزال الهی واقع می‌شود
07/18/1392 - 10:15
اشتراک در شانس