نمایش 1 - 1 از 1
شهریور خونین
17 شهریور 1357 است و دیکتاتور منفور ایران، برای حفظ تاج زرین و برای ماندن تنها یک فصل و تنها یک راه دارد؛ کشتار مردم مظلوم در جمعه خونین تهران.
06/18/1394 - 08:29
اشتراک در جمعه خونین تهران.