اشتراک در سومین جشنواره رسانه های برتر استان کرمان