نمایش 1 - 1 از 1
نقض حقوق زنان در کانون حقوق بشر / تجاوز جنسی به زنان کارمند در سازمان ملل
فرهنگ سکوت بانوان غربی؛
موضوع جالب توجه در خصوص تعدی به زنان در اروپا و غرب این است که هیچ مامن و پناهی برای زنان در خصوص رسیدگی به حقوق‌شان نیست و تنها شعارهایی پوشالی از احقاق حقوق زنان در رسانه‌های غربی آنهم با استانداردهای خاص و به طور ابزاری برای محکوم کردن کشورهای هدف و بخصوص اسلامی بکار برده می‌شود.
11/08/1396 - 08:50
اشتراک در جنش مقابله با آزار جنسی