نمایش 571 - 573 از 573
شده ابزار جنگ نرم دشمن شده سرباز شیطان ، ماهواره نموده پایه های دین و مذهب همه از بنیه ویران،ماهواره
چندی صباحی ست بیشتر ،ماهواره نقل مجالس و مباحث شده است.هر کس از دیدگاه خود به بررسی علل و عوامل،خوبیها!!! و یا بدی های آن میپردازد.کافی ست گوشهایمان را فعالتر کرده، رادارشان قوی گردد تا از احوالات اطراف خبر دارشویم.
حضرت‌ خدیجة‌ کبری‌ (س‌)، از جمله‌ انسانهایی‌ است که‌ مظلومانه‌ زیست، مظلومانه‌ درگذشت و هنوز از پس‌ گذار قرون‌ و اعصار ناشناخته‌ باقی‌ مانده‌ است.

صفحه‌ها