آخرین اخبار

ازدواج از مهم ترین مسائل جامعه به شمار می رود .این امربه قدری مهم است که قر آن هم به آن اشاره کرده است .

به گزارش زنان کویر  به نقل از  ایل بانو ،  ازدواج از مهم ترین مسائل ازدواج به شمار می رود .این امربه قدری مهم است که قر آن هم به  آن  اشاره کرده است.برداشت من از آیه ای از آیات قرآن که درحال حاضردقیق به ذهنم نمی آید، این است که هدف ازازدواج آرامش می باشد واین محقق نمی شود جزاینکه زن ومرد خود را امانت دارهم بدانندوبه خوبی ازاین ودیعه الهی مواظبت کنند؛ مانندمهمان بایکدیگررفتارکنند واحترام همدیگر راحفظ کنند ؛وقتی این برای جوانانمان ارزش بشودآرامش رابوجود می آورد .وقتی آرامش داشته باشی میتوانی برای خودوخانواده وحتی عبادت تلاش کنی واین یعنی آرامش.

-گاهی افرادآرامش راباآسایش اشتباه می گیرند.

-آسایش یعنی اینکه همه امکانات رفاهی وجود داشته باشد،چه بساخیلی ها آسایش دارند ولی آرامش ندارند.

زندگی همه اش مادیات نیست، نه اینکه اهمیت نداشته باشد بلکه نباید همه چیزانسان را احاطه کند.هرگاه مابرای اینکه آرامش برزندگی ما سایه بگستراند، بایداول نقش همدیگرراپذیراباشیم وفکرنکنیم وقتی باهم ازدواج کردیم نباید ازنگاه مالک ومملوک به هم بنگریم ،بلکه ازدواج را نیمه تعالی وسعادت وتکمیل کننده خودبدانیم مثل دوبال پرنده که اگریکی نباشدپرنده پروازنخواهدکرد.

ماانسانها به خیلی چیزها افتخار می کنیم بخصوص مامسلمانان ،اول اینکه مسلمانیم وبعدپیغمبرمابهترین انسان روی زمین بوده وخداماراشیعه آفرید ،اینکه مسلمانیم ،پیغمبرمابهترین انسان روی زمین بوده وبه پدر و مادرمان افتخارمی کنیم بعد بایدبه چه افتخارکنیم؟  به یک ازدواج موفق ،فرزندآوری وپرورش یک انسان سالم وصالح،این محقق نمی شود،جزباازدواج.

فرزندصالح، ثمره است وموجب سعادت و تعالی ورشدانسان است .

-خیلی از چیزهامی تواند موانع ازدواج  باشد.اگر ازخودیک جوان بپرسیدکه موانع ازدواج چیست؟

می گوید بیکاری ونبود مسکن که آن رابزرگترین مانع تلقی می کنند وبعضی هم مهریه سنگین وعروسی های تجملاتی وپرخرج بودن آن  رامطرح می کنند وگاهی اختلاف خانواده ها.ولی دراصل مشکل ازخودجوان است که فکرمی کند اینهامانع هستند ،وقتی خودجوان هیچ اقدامی برای حل این مشکلات نمی کندچگونه انتظارداردحل شود؛درست است این مشکلات هست ، ولی تجربه نشان داده کسانی که توکل کردند خداوندنیزبه آنهاکمک کرده است.درست است که بیکاری هست ولی درگذشته هم بود، الآن شکل آن تغییرکرده؛یکی ازمانع های بزرگ درامرازدواج چشم هم چشمی می باشد.بایدهمه بخصوص رسانه ،خانواده مارا دراین امریاری دهندو فرهنگ درست راجایگزین فرهنگ غلط ونادرست کنید.می توانیم ازطریق خانواده و آموزش وپرورش ومدارس شروع کنیم تابتوانیم نسلی موفق برای یک زندگی سالم راتحویل جامعه بدهیم؛بایدفرهنگ درست رادرکتابهایمان بگنجانیم .

انتهای پیام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج