آخرین اخبار

ماهواره به عنوان ابر ابزاری در خدمت جنگ نرم، با حمله به ذهن و فکر مخاطب خود سعی دارد با ارائه تصاویر، مفاهیم ضد فرهنگی را به جای مفاهیم فرهنگی جامعه جایگزین کند. بافت های فرهنگی به عنوان بخشی از سیستم فکری و اراده افراد یک جامعه مهم ترین هدف این برنامه ها است.

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج