آخرین اخبار

خداوند زیبایی را دوست دارد اما آن زیبایی که ودیعه ای الهی و با معرفت باشد و گرنه هر چوبی را که آرایش کنی، زیبا می شود! در این میان باید گفت:در اجتماع آن چیزی که مهم است، سیرت زیباست نه صورت زیبای بزک کرده! چرا که گاه تفاوت های رفتاری زنان زیبا در خیابان با رفتار خشن شان در خانه تعجب برانگیز است.

زنان کویر ؛

خیابان و خانه

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج