آخرین اخبار

رشد اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که مؤثرترین آنها ساختار جمعیت جوان است. پیری جمعیت، رشد اقتصادی را به میزان زیادی، کاهش می دهد چرا که ترکیب جمعیت یک کشور،کیفیت نیروی کار آن کشور را مشخص می کند.

به گزارش زنان کویر ؛

انتهای یپام/

دیدگاه شما

زنان کویر
منهاج