نمایش 11361 - 11368 از 11368
1391-08-18 05:50:22
نمي دانم چرا گاهي برخي از مسئولان كه رابطه مستقيم با مسائل اقتصادي و مديريت تحريم هاي تحميلي دارند اقتصاد مقاومتي را با اقتصاد رياضتي اشتباه مي گيرند
1391-08-18 05:46:21
1391-08-18 05:31:49
1391-03-07 23:28:13
1391-03-07 23:25:18
1391-03-07 23:23:22
1391-03-07 23:07:12
1391-03-07 21:53:29

صفحه‌ها